Friday, March 9, 2012

Charry's Surface Area and Volume Post

VolumeTriangular Prism
V=(bxh ÷2) H
V=(3x5
÷2)8.5
V=(15
÷2)8.5
V=7.5 x8.5
V=63.75m3
Rectangular Prism
LxWxH
=20x8x16
=2560cm3Triangular Prism (3/8 full)
( bxh÷ 2 ) h
( 8 x 4 ÷ 2 ) 6.5
( 32 ÷ 2 ) 6.5
=16 x 6.5
=104 cm
³


Cylinder
π r 2
3.14x6x6
=113.04

lxw
113.04x15
=1695.6cm
³

SURFACE AREA

Rectangular Prism


l x w
T-10x5= 50m2
F-10x6= 60m2
S-5x6= 30m2

TSA= 2(TFS)
=2(50+60+30)
=2(140)
=280m2


Triangular Prism

l x w
9x8=72cm2
9x8=72cm2
10x5= 50cm2
9x5= 45cm2
8x5= 40cm2


CylinderNo comments:

Post a Comment